نحوه کسب امتیازباشگاه مشتریان دارچین

نحوه کسب امتیازباشگاه مشتریان  دارچین

نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان " فروشگاه دا رچین "
به ازای هر 500.000 ریال خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید

در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.


گروه برنزی :
مشترکینی که امتیازات ایشان بین 8-4 امتیاز باشد به عنوان مشتری برنزی محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
5% تخفیف در فاکتور بعدی
توجه: مشتریان گروه برنزی که فاصله بین دوخریدشان بیش ازیک ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.

گروه نقره ای :

مشترکینی که امتیازات ایشان بین16-8 امتیاز باشدبه عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
10% تخفیف در فاکتور بعدی
توجه: مشتریان گروه نقره ای که فاصله بین دوخریدشان بیش ازیک ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند..

گروه طلایی:

مشترکینی که امتیازات ایشان بالای 16 امتیاز باشد به عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
15% تخفیف در فاکتور بعدی
توجه: مشتریان گروه طلایی که فاصله بین دوخریدشان بیش ازیک ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند..